Mijngin.be is een samenwerking tussen Webbureau Creativitijd en spiritsguru Huis Aerts.

1: Verantwoordelijk en contactpersoon

Huis Aerts
Opitterpoort 2, 3960 Bree, Belgïe
tel.089 46 12 56
mail: info@mijngin.be

2: Toepassingsgebied

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst (met inbegrip van overeenkomsten op afstand) tussen Mijngin.be en de klant.
  2. Vooraleer de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mijngin.be, alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3: Leveringsvoorwaarden

Mijngin.be levert momenteel enkel in België. Mijngin.be verbindt zich ertoe om, behoudens overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, elk pakket de dag volgend op de dag van het plaatsen van de bestelling, binnen te brengen bij de koerierdienst, tenzij een gepersonaliseerd exemplaar is besteld. Mijngin.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in hoofde van de bezorger.

Artikel 4: Herroepingsrecht

Elke klant heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen na aankomst van het pakket zich te beroepen op zijn wettelijk herroepingsrecht, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. Om dit herroepingsrecht rechtsgeldig uit te oefenen, dient de klant het daarvoor voorziene modelformulier ingevuld door te mailen naar info@mijngin.be.be of per aangetekende post te versturen naar Huis Aerts – Opitterpoort 2, 3960 Bree, Belgïe.

Mijngin.be houdt zich het recht voor om deze herroeping te weigeren, indien blijkt dat het pakket sporen vertoond van ernstige schade of wanneer blijkt dat flesjes/doosjes uit het pakket reeds geopend zijn. Daarnaast dient ook alle meegezonden documentatie aanwezig te zijn in het teruggezonden pakket.

Mijngin.be neemt de kosten en het risico verbonden aan de terugzending op zich. De klant dient hiervoor een verzendlabel aan te vragen via mail naar info@mijngin.be.be. Na uitoefening van het herroepingsrecht verbindt Mijngin.be zich ertoe om binnen de 14 dagen na ontvangst van de herroeping én het pakket, het aankoopbedrag opnieuw te storten op een rekeningnummer naar keuze van de klant.

5: Betalingen

De volgende betaalmethoden worden aanvaard: Bancontact / Mister Cash, Paypal en kredietkaart (Visa, MasterCard).

Indien betaald met kredietkaart gebeurt de afschrijving automatisch, bij andere betaalmethoden krijg je een betaalherinnering met betaallink die uiterlijk op de 25e van de maand voldaan moet worden.

6: Garantie

In geval van glasbreuk bij ontvangst van het pakket, en enkel en alleen in dat geval, verbindt Mijngin.be zich ertoe om de kosten op zich te nemen en de klant een nieuw pakket toe te sturen. De klant dient in geval van glasbreuk onmiddellijk na het openen van het pakket Mijngin.be te contacteren op het telefoonnummer 089 46 12 56, bij gebreke waarvan Mijngin.be niet gehouden is om een nieuw pakket te versturen.

7: Leeftijdsgrens

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van sterke drank is 18 jaar. Door een bestelling te plaatsen op www.mijngin.be verklaart de koper een leeftijd bereikt te hebben van minstens 18 jaar.

8: Privacy

Mijngin.be garandeert dat persoonlijke gegevens, die verkregen worden gedurende het bestelproces, veilig worden verwerkt en bewaard en onder geen beding meegedeeld worden aan derden. Meer informatie is te vinden op de pagina over privacybeleid.

9: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op eventuele geschillen die zouden ontstaan tussen Mijngin.be en haar klant(en). Eventuele geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Mijngin.be is gevestigd, zijnde de rechtbanken het arrondissement Limburg.

10: Wijzigingen

Mijngin.be behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In zulk geval zal een duidelijke en ondubbelzinnige aankondiging geplaatst worden op de website.